MiQuel | Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en overéénkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen MiQuel Graphic Design en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overééngekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke offertes en de daarmee samenhangende offertes van MiQuel Graphic Design zijn op moment van uitgave vrijblijvend. Wanneer een cliënt zijn of haar goedkeuring geeft, is de offerte bindend voor beide partijen. De uitgebrachte offertes kunnen na goedkeuring verder wel wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen. Die invloed hebben op eerder gemaakte afspraken c.q. de offerteprijs. Nieuwe afspraken zijn in dit geval enkel geldig wanneer schriftelijk overeengekomen. Uitgebrachte offertes van MiQuel Graphic Design zijn geldig tot 30 dagen na de verstrekkingsdatum.

3. Schriftelijke bevestiging (ook e-mail berichten worden als schriftelijk gezien)

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en MiQuel Graphic Design met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, is deze bindend en wordt van de opdrachtgever verlangd de opdracht te verstrekken zoals is afgesproken.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door MiQuel Graphic Design mogelijk te maken, dat in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

5. Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp. Worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. MiQuel Graphic Design houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg.

6. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

7. Termijn van levering

De door MiQuel Graphic Design vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT

8. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitende recht van tekeningen of modellen die binnen een conceptfase vallen, ten aanzien van het definitieve ontwerp en die allen ontwikkeld werden door MiQuel Graphic Design, komen toe aan MiQuel Graphic Design. Wanneer een ontwerp voor uitwerking in opdracht van de cliënt wordt uitgewerkt en aangeleverd voor publicatie. Is deze na het voldoen van de schriftelijk overeengekomen honorering eigendom van de cliënt. MiQuel Graphic Design houdt zich het recht, de ontwikkelde concepten die binnen een ontwerpfase vielen en niet zijn gebruikt voor publicatie door de opdrachtgever, te allen tijde te gebruiken voor andere opdrachten en/of cliënten.

9. Auteursrechthebbende

MiQuel Graphic Design garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

10. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van MiQuel Graphic Design het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

11. Naamsvermelding

MiQuel Graphic Design is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in een publicatie. Uitzonderingen hierop zijn publicaties waarbij dit (esthetisch) niet verantwoord en/of passend is, hieronder vallen: verpakkingen en advertenties.

12. Eigendom bij MiQuel Graphic Design

Zolang geen nadere afspraken tussen MiQuel Graphic Design en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door MiQuel Graphic Design aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van MiQuel Graphic Design.

GEBRUIK EN LICENTIE

13. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met MiQuel Graphic Design, verkrijgt hij daarmee het uitsluitende recht tot het gebruik van het ontwerp.

15. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MiQuel Graphic Design veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een gewenste wijziging, MiQuel Graphic Design als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door MiQuel Graphic Design gehanteerde honorariumtarieven.

16. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft MiQuel Graphic Design te allen tijde de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

17. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, MiQuel Graphic Design kosteloos een aantal exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

HONORARIUM

18. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan MiQuel Graphic Design de kosten die MiQuel Graphic Design voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

19. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien MiQuel Graphic Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

BETALING

21. Betalingsverplichting

Indien niet anders is overeengekomen of is vermeld op de factuur. Dienen betalingen aan MiQuel Graphic Design plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van de betaaldatum, zal MiQuel Graphic Design de cliënt op de hoogte stellen van de openstaande factuur, dit d.m.v. een schriftelijke herinnering (e-mail is ook geldend). Wanneer dit niet tot een betaling resulteert, zal er een aanmaning opgestuurd worden, waarin de opdrachtgever 5 dagen krijgt om de betaling te voldoen. Na deze periode zal zonder enig pardon en aankondiging het nog terug te vorderen bedrag overgedragen worden aan: Incasso Federatie Nederland, waarbij alle gemaakte kosten voor rekening zullen vallen van de opdrachtgever.

22. Periodieke betalingen

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door MiQuel Graphic Design binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

23. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door MiQuel Graphic Design binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

24. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze indien niet anders overeengekomen, het gehele honorarium dat MiQuel Graphic Design zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, evenals alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

25. Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van MiQuel Graphic Design bestaan uit het herhaaldelijk verrichten van werkzaamheden voor bijvoorbeeld een uitgave of een website, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

26. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van MiQuel Graphic Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft MiQuel Graphic Design het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van MiQuel Graphic Design redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft MiQuel Graphic Design, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

AANSPRAKELIJKHEID

27. Aansprakelijkheid

MiQuel Graphic Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. MiQuel Graphic Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

28. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MiQuel Graphic Design voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het MiQuel Graphic Design toekomende honorarium.

29. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan MiQuel Graphic Design niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

30. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart MiQuel Graphic Design voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

31. Behalen van doelen/targets met een door ons ontwikkeld medium

MiQuel Graphic Design is niet verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van bepaalde doelen/targets, met een door ons vormgegeven/ontwikkelt product. De cliënt heeft geen enkel claimrecht op een vergoeding of tegemoetkoming wanneer bepaalde doelen/targets niet behaald worden.

OVERIGE BEPALINGEN

32. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden MiQuel Graphic Design niet, behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover MiQuel Graphic Design de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

33. Nederlands recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van MiQuel Graphic Design is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van MiQuel Graphic Design zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Groningen en/of het gerechtshof van het kanton Amsterdam bevoegd.

MiQuel Graphic Design
Gevestigd en kantoorhoudend te Zwolle, Nederland.
Kamer van Koophandel nr. 05074783
BTW nr. NL1051.50.769.B01

ABN-AMRO rek.nr. 61.19.02.559
IBAN: NL16ABNA0611902559
SWIFT/BIC: ABNANL2A

MiQuel Graphic Design

Michael Greaves